Regulamin

Wstęp

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w ramach Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL mają Państwo możliwość zakupu dowolnie wybranego projektu gotowego oraz uzyskania na jego temat kompleksowej informacji. Informujemy również, że za każdym razem, kiedy zostaną Państwo poproszeni o podanie dotyczących Państwa danych osobowych, podanie ich jest całkowicie dobrowolne – aby zamówić interesujący Państwa projekt nie potrzebujemy danych osobowych innych niż jest to konieczne w celu wysyłania Towaru oraz wystawienia faktury VAT lub świadczenia naszych Usług. Szczegółowe informacje w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy GALERIADOMOW.PL polityki prywatności są dostępne pod adresem: https://www.galeriadomow.pl/polityka-prywatnosci.html.

 1. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z Usługodawcą (przedsiębiorcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową tj. dokonująca Zamówienia lub korzystająca z Usług Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL.
  2. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  4. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  5. Koszty Budowy – związane z Towarem dane o prawdopodobnych kosztach budowy obiektu na podstawie Towaru, które nie są przedmiotem Umów sprzedaży ani świadczonych przez Usługodawcę Usług. Koszty Budowy mogą być doręczone Konsumentowi przez Podmioty trzecie za pomocą Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL w ramach usług świadczonych przez te Podmioty drogą elektroniczną. Wskazanie prawdopodobnych kosztów budowy nie może stanowić podstawy dla ewentualnych roszczeń względem Usługodawcy.
  6. Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Usługodawcą lub Konsumentem,
  7. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną,
  8. Sklep Internetowy GALERIADOMOW.PL (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.galeriadomow.pl, za pośrednictwem którego Konsument może składać Zamówienia,
  9. Strona – Usługodawca i Konsument
  10. Towar – wydawnictwo mające charakter informacyjny, które zawiera projekt gotowy domu, garażu lub innego obiektu, autorstwa Usługodawcy, dostępne w Sklepie Internetowym w chwili składania Zamówienia i będące przedmiotem Umowy sprzedaży. Towar ma formę książki i nie obejmuje związanych z nim materiałów graficznych (w szczególności wizualizacji) prezentowanych na stronach Sklepu internetowego. Towar nie jest również projektem budowlanym w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ani projektem wykonawczym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, jak również nie obejmuje kosztorysu, kosztów budowy, ani innych rodzajów wyceny związanych z Towarem. Na podstawie projektu gotowego można uzyskać pozwolenie na budowę, ale tylko i wyłącznie po wykonaniu jego adaptacji. Adaptacja to dostosowanie projektu gotowego do lokalnych warunków gruntowych, klimatycznych oraz do wymogów zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania lub w decyzji o warunkach zabudowy. Za zakres i poprawność adaptacji projektu gotowego oraz za jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi odpowiedzialność ponosi projektant adaptujący projekt gotowy. Projektant, który dokonuje adaptacji projektu gotowego jest uważany za projektanta danego obiektu w rozumieniu ww. Ustawy Prawo budowlane. Jednocześnie informujemy, że mogą Państwo ponieść dodatkowe koszty w przypadku konieczności dostosowania projektu gotowego do wymogów przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP. Jednakże, powyższe koszty nie będą już ponoszone na rzecz Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL.
  11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, dotycząca Towarów, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną),
  12. Usługa (Usługi) – wszelkie usługi świadczona przez Usługodawcę (w tym drogą elektroniczną i telefoniczną) na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Sklepu internetowego GALERIADOMOW.PL dostępnego pod adresem www.galeriadomow.pl,
  13. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Konsumenta poza Sklepem Internetowym GALERIADOMOW.PL w związku z Towarem (np. modyfikacja projektu gotowego pod kątem indywidualnych wymagań Konsumenta),
  14. Usługodawca – GALERIADOMOW.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy al. Kasztanowej 44, kod pocztowy: 30-227, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000751837, REGON: 381524914, NIP: 6772438484, adres poczty elektronicznej: info@galeriadomow.pl („GALERIADOMOW.PL”), numer telefonu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z Usługodawcą: +48 12 422 97 26
  15. Zamówienie – oświadczenie woli Konsumenta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Towarów.
  16. System teleinformatyczny – oznacza system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  17. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej.
  18. Zarejestrowany Użytkownik – osoba, która dobrowolnie zakłada swoje indywidualne konto w Sklepie Internetowym GALERIADOMOW.PL.
  19. Administrator danych – w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Konsumentów ze Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL, dostępnego pod adresem www.galeriadomow.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
  2. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym w szczególności usługi: umożliwienia Konsumentom składania Zamówień dotyczących Towarów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL i zawierania Umów sprzedaży Towarów na odległość.
  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Konsumentów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną.
  5. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Konsumenta za pośrednictwem Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL przez Podmioty trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną i wyłączną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług.
  6. Konsument jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  7. Do korzystania ze Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.
  8. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL przez Konsumenta, a w szczególności w celu:
   1. utrzymania sesji Konsumenta,
   2. dostosowania Sklepu do potrzeb Konsumentów,
   3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu oraz
   4. w celach marketingowych Usługodawcy.
  9. Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL, w szczególności prawa autorskie, nazwa i logotyp Sklepu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
  10. Informacje o Towarach podane w Sklepie Internetowym GALERIADOMOW.PL, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W przypadku obniżek cen Towaru, Usługodawca obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia również informację o najniższej cenie Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku Towarów które są oferowane w sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni obok informacji o obniżonej cenie Usługodawca uwidacznia również informację o najniższej cenie Towaru która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
  11. Informacja o cenie Towaru podawana na stronie www.galeriadomow.pl ma charakter wiążący od momentu jej podania podczas procedury składania Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym GALERIADOMOW.PL, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
  12. W przypadku zawierania Umowy sprzedaży drogą telefoniczną i niepodania przez Konsumenta adresu e-mail cena ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez Usługodawcę w trakcie rozmowy telefonicznej z Konsumentem.
  13. Usługodawca ma prawo obniżać ceny Towarów o ustalone przez siebie kwoty, w ustalonym przez siebie czasie, jak również odwoływać je w każdym czasie. Dodatkowo Usługodawca może prowadzić akcje promocyjne, które objęte są odrębnymi regulaminami. Akcje promocyjne mogą ale nie muszą łączyć się z obniżkami cen Towarów o których mowa w zdaniu pierwszym.
 3. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL.
  1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. W celach dowodowych, a także w związku z dokonywaniem przez Konsumenta Zamówień drogą telefoniczną, wszelkie rozmowy telefoniczne z Konsumentem mogą być nagrywane przez Usługodawcę.
  3. Konsument zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
   2. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży Towarów poprzez Sklep Internetowy GALERIADOMOW.PL.
  1. Konsument może kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL lub drogą telefoniczną wybrane przez siebie Towary. Umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Konsumenta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt IV.6 Regulaminu. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną, Umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta wraz ze złożeniem oświadczenia przez Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży z Usługodawcą.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy GALERIADOMOW.PL, należy wejść na stronę internetową www.galeriadomow.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym GALERIADOMOW.PL i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Konsumentowi komunikaty lub informacje (formularz Zamówienia).
  3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru drogą telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany na stronie internetowej Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL), a następnie dokonać wyboru tego Towaru i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru.
  4. Usługodawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez rozstrzygnięcia ewentualnego sporu przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
  5. Złożenie skutecznego Zamówienia oraz zawarcie Umowy sprzedaży możliwe są wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu.
  6. Po złożeniu Zamówienia, Konsument – w przypadku podania adresu e-mail – otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem skutecznego złożenia Zamówienia, potwierdzającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia Zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Konsumentem, Zamówienie może zostać anulowane.
  7. Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zamówieniu. Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę doręczenia wiadomości e-mail z fakturą na adres e-mail Klienta. Przez doręczenie rozumie się przesłanie wiadomości e-mail z fakturą na serwer pocztowy Klienta.
  8. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, etc. W przypadku Umowy sprzedaży Towaru zawartej poprzez Sklep lub drogą telefoniczną Konsument ma możliwość uiszczenia ceny gotówką przy odbiorze dostawy lub przelewem on-line w procesie składania zamówienia. Możliwość korzystania z danego sposobu płatności może być uzależniona od sposobu złożenia Zamówienia. Wskazujemy jednocześnie, że nie ponosimy odpowiedzialności za funkcjonowanie serwisów płatności on-line oraz, że nie jesteśmy Administratorami danych w odniesieniu do podanych w tych serwisach danych osobowych. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
  9. Dostępne formy płatności: karty płatnicze (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro), płatność za pobraniem, przedpłata na konto bankowe.
  10. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży. Powyższa zasada nie dotyczy Towarów oznaczonych jako projekty w przygotowaniu. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad.
  11. Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Konsumenta paczkomatu. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy, zostaną wyraźnie wskazane w czasie składania Zamówienia.
  12. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Konsumenta adres znajdujący się na terenie Polski.
  13. Informacja o dostępności Towaru jest zapewniana każdorazowo przy danym Towarze na stronie Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
  14. W celu realizacji Zamówienia, Konsument jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. w szczególności imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego (w przypadkach, gdy wymaga tego przewoźnik), adresu e-mail lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (formularza Zamówienia) lub w trakcie rozmowy telefonicznej. Podanie przez Konsumenta nieprawidłowych danych (zwłaszcza adresu e-mail) może uniemożliwić realizację Zamówienia przez Usługodawcę.
  15. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Konsument powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
   1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
   2. niekompletności przesyłki,
   3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia
   Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Konsument powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.
 5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy oraz niezgodność Towaru z umową
  1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia doręczenia Konsumentowi Towaru bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Konsument jest zobowiązany poinformować Usługodawcę o dokonanym odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. W tym celu Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. ( kliknij tutaj, aby pobrać dokument)
  3. Podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość należy przesłać na adres: GALERIADOMOW.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Kasztanowa 44, 30-227 Kraków.
  4. GALERIADOMOW.PL dopuszcza również możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość poprzez przesłanie go na nasz adres poczty elektronicznej: info@galeriadomow.pl
  5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  6. Odstąpienie od Umowy sprzedaży Towaru skutkuje brakiem możliwości dalszego korzystania przez Konsumenta z Towaru, w związku z czym jest on w szczególności zobowiązany nie zwielokrotniać projektu gotowego żadną techniką (w tym techniką reprograficzną). Niezastosowanie się do powyższego zobowiązania może skutkować obowiązkiem zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.
  7. W przypadku niezgodności doręczonego Towaru z Umową sprzedaży lub jakiegokolwiek innego naruszenia praw Konsumenta należy powiadomić o tym Usługodawcę. Powiadomienie (reklamację) należy doręczyć pisemnie na adres: GALERIADOMOW.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Kasztanowa 44, 30-227 Kraków. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy. W reklamacji Konsument powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj naruszenia jego praw do jakiego doszło.
  8. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania Towaru w procesie budowlanym, a w szczególności za skutki zmian i modyfikacji Towaru.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Konsumenta błędnych danych w trakcie składania Zamówienia.
  3. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym GALERIADOMOW.PL z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Konsumenta.
 7. Świadczenie usług na rzecz przedsiębiorców
  1. Sekcja VII Regulaminu oraz postanowienia w niej zawarte dotyczą wyłącznie osób i podmiotów praw nie będących Konsumentami zwanymi dalej w sekcji „Przedsiębiorcami”.
  2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Przedsiębiorcami w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w takim wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie tworzy po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
  3. W wypadku Przedsiębiorców, Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy.
  4. Z chwilą wydania przez Usługodawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Usługodawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  5. W razie przesłania Towaru do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika, Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
  7. W wypadku usługobiorców nie będących Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  8. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednostkowej Towaru. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
  9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
  1. GALERIADOMOW.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy al. Kasztanowej 44, kod pocztowy: 30-227, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000751837, REGON: 381524914, NIP: 6772438484 jest Administratorem danych w odniesieniu do danych osobowych podanych przez Konsumentów Sklepu Internetowego i oferowanych w nim Usług.
  2. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w siedzibie Administratora.
  3. Administrator w celu realizacji umów sprzedaży, może przekazywać dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów oraz innym podmiotom, w tym podwykonawcom, w celu sprawnej realizacji Zamówienia lub świadczenia Usług na rzecz Konsumentów.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej w Sklepie Internetowym GALERIADOMOW.PL pod adresem: https://www.galeriadomow.pl/polityka-prywatnosci.html
 9. Konto w Sklepie Internetowym GALERIADOMOW.PL
  1. Posiadanie konta w Sklepie Internetowym GALERIADOMOW.PL umożliwia Zarejestrowanemu Użytkownikowi korzystanie z nieodpłatnie świadczonych przez GALERIADOMOW.PL usług i funkcjonalności, polegających w szczególności na:
   1. Przechowywaniu i zarządzaniu danymi wprowadzonymi do konta przez użytkownika,
   2. Korzystaniu z udostępnionych dla Zarejestrowanych Użytkowników narzędzi,
   3. Korzystaniu z dodatkowych funkcjonalności przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
  2. Prawo do założenia konta przysługuje wyłącznie osobie pełnoletniej, mającej pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Rejestracja Użytkownika, a tym samym utworzenie konta, następuje poprzez zaakceptowanie odpowiedniego elektronicznego formularza rejestracyjnego:
   1. podając wymagane dane,
   2. przy użyciu posiadanego konta Facebook
   3. przy użyciu posiadanego konta Google
   Zaznacza się, że GALERIADOMOW.PL nie odpowiada za bezpieczeństwo transmisji danych przy udziale serwerów Facebook jak i Google oraz, że podmioty te pozostają odrębnymi Administratorami danych w rozumieniu RODO.
  4. Utworzenie konta wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu.
  5. Niedozwolone jest posiadanie nazwy użytkownika o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności wskazujące na działalność handlową i projektową.
  6. Konto Zarejestrowanego Użytkownika wykorzystuje pliki „cookies” do przechowywania informacji na komputerach Zarejestrowanych Użytkowników. Pliki te nie zawierają żadnych informacji poufnych i służą jedynie ułatwieniu korzystania z Konta.
 10. Uprawnienia Zarejestrowanego Użytkownika
  1. Zarejestrowany Użytkownik może zmienić lub uzupełnić w panelu konta swoje dane, w tym hasło.
  2. Zarejestrowany Użytkownik może zamówić bezpłatny katalog projektów gotowych, postępując zgodnie z udostępnionym formularzem zamówienia, przy czym zaznacza się, że z uwagi na wartość katalogu, GALERIADOMOW.PL może wymagać od Zarejestrowanego Użytkownika podania dodatkowych danych i wyrażenia dodatkowych zgód. Występuje wówczas świadczenie usług w formie umowy o świadczenia wzajemne w rozumieniu art. 487 i n. Kodeksu cywilnego.
  3. Zarejestrowany Użytkownik uzyskuje dostęp do dodatkowych funkcjonalności Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL takich jak możliwość przeglądania swoich ulubionych projektów. Zarejestrowany Użytkownik może także korzystać z naszych autorskich narzędzi:
   1. Szkicownika, który pozwala na edycje układu funkcjonalnego udostępnionego projektu w trybie rzeczywistym z możliwością zapisu pliku na swoim urządzeniu w formacie .jpg. Poddany modyfikacji projekt Zarejestrowany Użytkownik może także przesłać przy użyciu przygotowanego formularza do GALERIADOMOW.PL w celu wniesienia dodatkowych uwag lub konsultacji.
   2. Narzędzia do dopasowania projektu do swojej działki (nieruchomości), który pozwala na naniesienie wybranego obiektu na działki (nieruchomości) z ograniczeniem do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu prawidłowego funkcjonowania, narzędzie korzysta z informacji o działkach pochodzących z systemu ULDK (Usługa lokalizacji działek ewidencyjnych) lub LPIS (System identyfikacji działek rolnych) oraz ze zdjęć satelitarnych i map z serwisu Google Maps. Mapy szczegółowe dostarcza OpenStreetMap.org. Prezentowane przy użyciu narzędzia informacje mają charakter poglądowy, a samą możliwość umiejscowienia obiektu na wybranej działce należy zawsze skonsultować z lokalnym architektem lub geodetą.
  4. Zarejestrowany Użytkownik, aby skorzystać z narzędzia określonego w IX.3.b musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez odrębnych Administratorów danych, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie w/w narzędzia. Zgoda na przetwarzanie danych wynika z działania Zarejestrowanego Użytkownika (korzystanie z w/w opcjonalnych funkcjonalności). Odrębni Administratorzy danych posiadają własne polityki prywatności oraz własne systemy zabezpieczeń danych osobowych, za które GALERIADOMOW.PL nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Treści informacyjno-promocyjne (Newsletter)
  1. GALERIADOMOW.PL może przekazywać treści o charakterze informacyjno-promocyjnym Konsumentowi, po wyrażeniu zgody na otrzymywanie takich treści – zgodnie z wymogami obowiązującego prawa i wybranej formie kontaktu (numer telefonu, adres poczty elektronicznej).
  2. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, jej wycofanie nie ma wpływu na ważność wysyłanych treści przed jej wycofaniem.
  3. GALERIADOMOW.PL może także przetwarzać dane osobowe Konsumentów w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego tj. w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes – zgodnie z motywem (47) RODO.
 12. Postanowienia przejściowe i końcowe.
  1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
  2. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.
  3. Umowa sprzedaży Towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
  4. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL i nie dotyczą Zamówień dokonanych przed ich wprowadzeniem.
  5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego GALERIADOMOW.PL w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
  6. Sklep internetowy GALERIADOMOW.PL i poszczególne jego elementy stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz umów międzynarodowych. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystanie pomysłów użytych do jego opracowania, kopiowania materiałów, a także rozpowszechniania powyższych ich w jakiejkolwiek formie bez zgody GALERIADOMOW.PL.
  7. Złożenie Zamówienia na Towar lub usługę świadczoną przez GALERIADOMOW.PL oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie osoby akceptującej Regulamin do przestrzegania jego treści.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2023r.